Mediul Nostru - Viitorul Nostru (MN-VN)

Działalność

Działalność 1

Zarządzanie projektem

Działanie to dotyczy organizacji zarządzania realizacją projektu współpracy poprzez kształtowanie zespołu projektowego każdej LGD oraz ustalanie i wytyczanie zadań, koordynację pomiędzy sześcioma partnerskimi LGD we wszystkich aspektach dotyczących projektu, przeprowadzanie zamówień publicznych w ramach projektu, utrzymywanie komunikacji z partnerami, doradztwo w zakresie realizacji projektu współpracy, kontrolę finansową wydatków i rozliczanie płatności.

Działanie to będzie realizowane na terenie GAL Covurlui, GAL „Eremia Grigorescu 1863 Galati”, GAL Valea Prutului, GAL LEADER Colinele Moldovei , LGD „ZIELONY SZLAK NIZINY MAZOWIECKIEJ” oraz Stowarzyszenia LGD „MORAWSKIE WROTA” na rzecz sześciu partnerskich LGD oraz wszystkich pozostałych uczestników projektu. (stowarzyszenia, administracja publiczna, ludność itp.).

Działalność 2

Dokonywanie niezbędnych inwestycji w celu realizacji działań w ramach projektu współpracy

Działanie to obejmuje zakup sprzętu, specjalistycznych środków transportu i/lub maszyn, stoisk/szortów niezbędnych w realizacji projektu współpracy.

Działalność 3

Produkcja materiałów promocyjnych niezbędnych do promocji i/lub realizacji celów i działań projektu współpracy

Działanie to podzielone jest na następujące poddziałania:

3.1 Projektowanie, edycja i druk plakatów i/lub ulotek zawierających przegląd wszystkich działań w ramach projektu współpracy.

3.2 Projektowanie, redagowanie i drukowanie plakatów i/lub ulotek promujących działania w ramach projektu.

Materiały te będą wykorzystywane do informowania i promowania celów i działań projektu wśród ogółu społeczeństwa w sposób przejrzysty i niedyskryminujący. Ulotki będą dystrybuowane na terenie LGD, a plakaty zostaną wyeksponowane w siedzibie LGD oraz w siedzibach partnerskich urzędów miast. Jednocześnie te same informacje zawarte w materiałach promocyjnych będą również publikowane na stronach internetowych LGD.

3.3 Wykonanie materiałów promocyjnych niezbędnych do realizacji działań w ramach projektu współpracy:

Działanie to będzie realizowane przez zespół projektowy LGD we współpracy z dostawcami zewnętrznymi i będzie prowadzone na terenach LGD w celu poinformowania partnerów zaangażowanych w projekt oraz opinii publicznej.

Partnerzy z Polski będą promować projekt poprzez wykonanie pocztówek, balonów, kubków.

Działalność 4

Organizowanie wymiany doświadczeń i wspólnych dobrych praktyk

Działanie to dotyczy organizacji wymiany doświadczeń i wspólnych dobrych praktyk, która przyjmie formę wizyty, jaką wszystkie cztery partnerskie LGD z Rumunii odbędą na terenie LGD w Polsce.

Działalność 5

Przeprowadzenie sesji informacyjnych w szkołach w oparciu o harmonogram działań poszczególnych LGD

Działalność ta ma na celu ukształtowanie przyszłego obywatela potrafiącego wyrobić sobie obiektywny punkt widzenia na otaczającą go rzeczywistość, pobudzić go do uczestnictwa, dzięki czemu stanie się świadomy przyszłości i tego, że od jego wyborów w dużej mierze zależy życie przyszłych pokoleń.

Bardziej konkretnie, działanie ma na celu zrównoważony rozwój na terytoriach partnerskich w tym projekcie współpracy, tj. promuje koncepcję pogodzenia postępu gospodarczego i społecznego bez naruszania równowagi naturalnej.

Działalność 6

Organizowanie akcji zazieleniania na terenie LGD

Akcja ta ma na celu podniesienie świadomości młodzieży i dorosłych na temat ich roli w społeczności lokalnej oraz zachęcenie ich do wolontariatu w dziedzinie ochrony środowiska.

Podczas realizacji projektu każda partnerska LGD, zarówno rumuńska jak i polska, będzie podejmowała na swoim terenie różne działania związane z zazielenianiem.

Te działania proekologiczne są bardzo potrzebne, ponieważ zanieczyszczenie rumuńskich wód śmieciami zwierząt domowych jest powszechnie znane. Według badań, każdego roku na świecie wyrzuca się ponad 50 miliardów żwirków dla zwierząt domowych, a tylko jeden na sześć jest poddawany recyklingowi. Zanieczyszczenie wody wpływa na jakość życia w skali globalnej. Woda jest źródłem życia dla wszystkich żywych organizmów. Jednak jakość wody coraz częściej zaczęła się pogarszać na skutek zmian fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych.

Działanie zostanie przygotowane przez pracowników partnerskich LGD, będzie realizowane przez każdą LGD na swoim terenie, ale także wspólnie i przyniesie korzyści partnerskim LGD, ludności na terenach sześciu LGD.

Działalność 7

Ustanowienie wspólnej metodologii pozyskiwania i analizowania informacji z terytorium

W ramach tego działania zostanie ustanowiona wspólna metodologia pracy, na podstawie której sześć partnerskich LGD w projekcie współpracy zidentyfikuje, zbierze i przeanalizuje informacje z terytorium na temat elementów, które zawrą w aplikacji komputerowej mającej na celu promocję terenów z turystycznego i środowiskowego punktu widzenia.

Metodologia zostanie omówiona przez partnerów i będzie wspólna dla wszystkich sześciu terytoriów objętych projektem. Celem jej ustanowienia jest zebranie informacji jakościowych, które uzupełnią dostępne dane ilościowe dotyczące elementów związanych z: dziedzictwem przyrodniczym, atrakcjami turystycznymi, bazą noclegową i restauracjami, szlakami turystycznymi, dobrymi praktykami środowiskowymi, florą i fauną itp.

Działalność 8

Identyfikacja tras/szlaków rowerowych

W trakcie tego działania w każdej LGD zostanie zidentyfikowanych minimum 5 tras, które można przejechać rowerem i które można wykorzystać do wprowadzenia do tworzonej aplikacji komputerowej, a także wspólnej trasy, na której będą organizowane akcje rowerowe.

Identyfikacją tych tras zajmie się zespół ekspertów wyspecjalizowanych w danej dziedzinie i doświadczonych w ustalaniu najwłaściwszych tras, wspierany przez partnerskie zespoły LGD, tak aby były one możliwe do zrealizowania.

Działalność 9

Opracowanie wspólnej aplikacji internetowej i mobilnej na telefony komórkowe z elementami związanymi z dziedzictwem i tożsamością lokalną

Opracowanie wspólnej aplikacji na telefon komórkowy i stronę internetową z elementami związanymi z dziedzictwem przyrodniczym, atrakcjami turystycznymi, bazą noclegową i restauracjami, szlakami turystycznymi, dobrymi praktykami środowiskowymi, florą i fauną itp. poprzez wprowadzenie informacji zebranych z terenu.

Celem tego działania jest wdrożenie aplikacji, która przyczyni się do rozwoju turystyki, a tym samym lokalnej gospodarki na terenach LGD partnerskich w projekcie współpracy.

Aplikacja mobilna będzie dostępna na następujące platformy dla smartfonów lub tabletów:

 • iOS: będzie do pobrania przez urządzenia mobilne Apple (iPhone + iPad) z App Store.
 • Android: na całym świecie, ale zwłaszcza na poziomie krajowym, jest to najbardziej rozpowszechniona platforma, ponieważ mnóstwo marek korzysta z tego systemu operacyjnego stworzonego przez Google. Aplikację można pobrać ze sklepu z aplikacjami Google Play.

Działalność 10

Reklama internetowa w celu zwiększenia widoczności strony internetowej i aplikacji.

Działanie to polega na zorganizowaniu kampanii online w celu promowania strony internetowej i aplikacji na telefony komórkowe, filmu dokumentalnego promującego turystykę na tym obszarze i/lub różnych prowadzonych działań (zajęcia rowerowe) z wykorzystaniem Internetu i/lub sieci społecznościowych. Można organizować różnego rodzaju kampanie internetowe:

 • Google Search – kampania wyszukiwania polegająca na wyświetlaniu reklam w google.ro na podstawie wyszukiwanych słów kluczowych;
 • Google Display – kampanie displayowe obejmujące reklamy tekstowe i graficzne w sieci witryn partnerskich Google;
 • Gmail ADS – spersonalizowana reklama e-mailowa w skrzynce odbiorczej Gmaila
 • Youtube – kampania polegająca na promocji filmów na kanale Youtube

Działalność 11

Działania związane z jazdą na rowerze

Trzy z partnerskich LGD (Covurlui, Eremia Grigorescu 1863 Galati i LEADER Colinele Moldovei) zorganizują 10 wycieczek rowerowych w celu poznania terenów LGD, na trasach ustanowionych przez zaangażowanych ekspertów. Określą cele i wydobędą na światło dzienne specjalne obszary terytoriów, muzea, kościoły, klasztory, pomniki, stanowiska archeologiczne itp. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ekspertów i uczestników, w późniejszym czasie powstanie wspólna trasa, obejmująca terytorium GAL Eremia Grigorescu 1863 Galati i GAL Covurlui. Zostanie on wprowadzony do wspólnej aplikacji na telefon komórkowy.

Uczestnicy będą pochodzić zarówno z terenów LGD, na których odbywa się trasa rowerowa, jak i spoza nich. Również przy okazji tego działania przedstawiciele (zespół techniczny/ uczniowie/ podmioty lokalne) partnerskich LGD spoza Rumunii będą mogli przyjechać do Rumunii.

Każda LGD będzie organizowała własne działania na terenie w postaci: zajęć z turystyki rowerowej w celu poznania potencjału turystycznego LGD, działań z młodzieżą szkolną. Udział uczniów będzie koordynowany przez nauczyciela wyznaczonego przez każdą ze szkół uczestniczących w projekcie.

Rowery zakupione w ramach projektu zostaną udostępnione wszystkim osobom zgłoszonym do akcji, niezależnie od kategorii społecznej.

Działalność prowadzona jest na rzecz partnerskich LGD i ogółu mieszkańców.

Działalność 12

Wspólne działanie na rzecz promocji turystyki na terytoriach

Czynność ta obejmuje następujące etapy:

 1. Zostanie opracowana wspólna strategia, która posłuży do przygotowania pakietu promocyjnego dla terenów, który zostanie udostępniony zainteresowanym agencjom turystycznym.
 2. Projekt i druk broszury.
 3. Wykonanie wspólnego filmu prezentującego terytoria.

Działanie to będzie realizowane przez zespoły projektowe partnerskich LGD w projekcie współpracy we współpracy ze zleconymi ekspertami, na rzecz partnerskich LGD, terenów LGD i ogółu mieszkańców. Będzie on dostępny w Centrum Informacji Turystycznej oraz w biurach LGD.

Działalność 13

Utworzenie centrum informacji turystycznej i środowiskowej

Powstanie on w siedzibie GAL Eremia Grigorescu 1863 Galati, ale będzie zawierał informacje ze wszystkich sześciu terytoriów partnerskich w projekcie współpracy.

Zostanie utworzona jedna lub dwie sale, w których znajdą się różne zdjęcia atrakcji turystycznych na tych terenach, plakaty/ulotki z informacjami o ochronie środowiska, broszura końcowa, filmy nakręcone przez dzieci itp.

Znajdzie się tam również biurko/przestrzeń, gdzie będą dostępne dla turystów/zainteresowanych totemy cyfrowe, na których będzie można obejrzeć informacje o terenach LGD, filmy, gry związane z terenami LGD lub ochroną środowiska.

W tym centrum będzie można obejrzeć zdjęcia ze wszystkich wydarzeń i działań realizowanych w ramach projektu współpracy. Można ją również nazwać „wizytówką” partnerów.

Działanie to będzie realizowane przez zespoły projektowe partnerskich LGD w ramach projektu współpracy na rzecz partnerskich LGD, terenów LGD oraz wszystkich zainteresowanych.

Działalność 14

Stworzenie strony internetowej projektu

Zostanie opracowana strona internetowa projektu, która będzie wspólna dla wszystkich sześciu LGD współpracujących w ramach projektu współpracy.

Strona będzie tworzona przez LGD Covurlui, ale będzie zawierała informacje dotyczące wszystkich terytoriów, takie jak:

 • Ogólne informacje o terytoriach LGD
 • Informacja o wszystkich działaniach w ramach projektu, które mają być realizowane
 • Informacja o działaniach projektowych po ich realizacji
 • Filmy, zdjęcia itp.

Działanie to będzie realizowane przez zespoły projektowe partnerskich LGD w ramach projektu współpracy we współpracy z ekspertami zewnętrznymi, na rzecz partnerskich LGD, terenów LGD i interesariuszy.

Działalność 15

Upowszechnianie wyników projektu

W ramach tego działania zostaną zaprojektowane, zredagowane i wydrukowane różne materiały promocyjne zawierające informacje o rezultatach projektu współpracy.

W ten sposób powstaną plakaty, ulotki oraz broszura końcowa z rezultatami działań projektu współpracy.

Materiały te zostaną wykorzystane do upowszechniania wyników projektu wśród społeczeństwa w sposób przejrzysty i niedyskryminujący. Ulotki i broszura będą dystrybuowane na terenie LGD, a plakaty zostaną wyeksponowane w biurach LGD oraz w siedzibach gmin partnerskich. Równocześnie te same informacje zawarte w materiałach promocyjnych będą publikowane na stronach internetowych LGD.